PRACOWNIA / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

dr hab. Wojciech SZYMAŃSKI

Stanowisko: profesor uczelni

Pokój 2.14

Tel. +48 12-664-5264

E-mail: w.szymanski@uj.edu.pl


Tematyka badawcza / Research interests

geneza gleb, mikromorfologia gleb, mineralogia gleb, minerały ilaste w środowisku glebowym, geneza i znaczenie poziomu fragipan, gleby stref polarnych

soil genesis, soil micromorphology, soil mineralogy, clay minerals in soil environment, genesis and importance of fragipan, polar soils

Projekty naukowe / Scientific projects

Grant NCN pt. Wpływ procesów oksydacyjno-redukcyjnych na przemiany mineralne w glebach płowych Pogórza Karpackiego

The impact of redox processes on mineral transformation in Luvisols and Albleuvisols from the Carpathian Foothills

Grant MNiSW pt. Rola poziomu fragipan w kształtowaniu ekologicznych właściwości gleb płowych (Albeluvisols)

The impact of fragipan on ecological properties of Albeluvisols

Współpraca naukowa / Scientific cooperation

dr hab. Michał Skiba, mgr Katarzyna Maj-Szeliga – Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Bronisław Wojtuń – Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Krzysztof Migała – Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Artur Błachowski – Zakład Spektroskopii Mössbauerowskiej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dr Volodymyr A. Nikorych – Katedra Gleboznawstwa Uniwersytetu im. J. Fedkovycha w Czerniowcach (Ukraina)

dr hab. Svitlana M. Polchyna – Katedra Gleboznawstwa Uniwersytetu im. J. Fedkovycha w Czerniowcach (Ukraina)

dr hab. Michał Węgrzyn - Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr Paulina Wietrzyk-Pełka - Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Publikacje / Publications

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Szymański W., Struzik D., Zięba A., Zwijacz-Kozica T., 2022. Zróżnicowanie gleb na leśnych powierzchniach badawczych Tatrzańskiego Parku Narodowego – część wschodnia. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 41(1): 31-47.

Gus-Stolarczyk M., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., 2022. Impact of podzolization on lamellae transformation in sandy soils in a temperate climate – A case study from southern Poland. Geoderma 406: 115535.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706121006157

Makiel M., Skiba M., Kisiel M., Maj-Szeliga K., Błachowski A., Szymański W., Salata D., 2022. Formation of iron oxyhydroxides as a result of glauconite weathering in soils of temperate climate. Geoderma 416: 115780.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016706122000878

Szymański W., Drewnik M., Stolarczyk M., Musielok M., Gus-Stolarczyk M., Skiba M., 2022. Occurrence and stability of organic intercalation in clay minerals from permafrost-affected soils in the High Arctic – A case study from Spitsbergen (Svalbard). Geoderma 408: 115591.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706121006716

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Szymański W., 2021. Zasób materii organicznej w glebach wykształconych z pokryw stokowych w Dolinie Starorobociańskiej (Tatry Zachodnie). [w:] E. Gorczyca, A. Michno, J. Święchowicz (red.), Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych, Wyd. IGiGP UJ, 177-191.

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Szymański W., Zięba A., Zwijacz-Kozica T., 2021. Zróżnicowanie gleb w obrębie leśnych powierzchni badawczych Tatrzańskiego Parku Narodowego (Tatry Zachodnie). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 40(2): 19-39

Gus-Stolarczyk M., Drewnik M., Szymański W., 2021. Origin, properties and transformation of soil lamellae in rusty soils (Brunic Arenosols) in southeastern Poland. Soil Science Annual 72(4), 143881.
http://www.soilsa.com/Origin-properties-and-transformation-of-soil-lamellae-in-rusty-soils-Brunic-Arenosols,143881,0,2.html

Musielok Ł., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., Gus-Stolarczyk M., Skiba M., 2021. Conditions favoring local podzolization in soils developed from flysch regolith – A case study from the Bieszczady Mountains in southeastern Poland. Geoderma 381: 114667.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706119318312

Szymański W., Bartos A., Klimek M., 2021. Impact of agriculture on soil organic matter quantity and quality in Retisols – a case study from the Carpathian Foothills in Poland. Archives of Agronomy and Soil Science 67(9): 1151-1163.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03650340.2020.1779229

Siwek J.P., Szymański W., Siwek J., Żelazny M., Klimek M., 2021. Linking soils and streams during events: response of stream water K+ concentration to soil exchangeable K+ concentration in small catchments with fragipan soils (Carpathian Foothills, Poland). Journal of Hydrology and Hydromechanics 69(1): 49-64.
http://www.uh.sav.sk/Portals/16/vc_articles/2021_69_1_Siwek_49.pdf

Wietrzyk-Pełka P., Rola K., Patchett A., Szymański W., Węgrzyn M.H., Björk R.B., 2021. Patterns and drivers of cryptogam and vascular plant diversity in glacier forelands. Science of the Total Environment 770: 144793.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720383261

Bartos A., Szymański W., Klimek M., 2020. Impact of conventional agriculture on the concentration and quality of water-extractable organic matter (WEOM) in the surface horizons of Retisols—A case study from the Carpathian Foothills in Poland. Soil and Tillage Research 204: 104750.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198720305328

Wietrzyk-Pełka P., Cykowska-Marzencka B., Maruo F., Szymański W., Węgrzyn M.H., 2020. Mosses and liverworts in the glacier forelands and mature tundra of Svalbard (High Arctic): diversity, ecology, and community composition. Polish Polar Research 41(2): 37-72.
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/133011/edition/116220/content

Wietrzyk-Pełka P., Rola K., Szymański W., Węgrzyn M.H., 2020. Organic carbon accumulation in the glacier forelands with regard to variability of environmental conditions in different ecogenesis stages of High Arctic ecosystems. Science of the Total Environment 717: 135151.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719351435

Drewnik M., Musielok Ł., Prędki R., Stolarczyk M., Szymański W., 2019. Degradation and renaturalization of soils affected by tourist activity in the Bieszczady Mountains (South East Poland). Land Degradation & Development 30(6): 670-682.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.3254

Musielok Ł., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., 2019. Classification of mountain soils in a subalpine zone – a case study from the Bieszczady Mountains (SE Poland). Soil Science Annual 70(2): 170-177.
http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2019_70/2019-2/ssa2-2019-s170-177.pdf

Skoneczna M., Skiba M., Szymański W., Kisiel M., Maj-Szeliga K., Błachowski A., 2019. Weathering of glauconite in alkaline soils of temperate climate: A case study from Górniki, eastern Poland. Geoderma 340: 146–156.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706117322280

Szymański W., Maciejowski W., Ostafin K., Ziaja W., Sobucki M., 2019. Impact of parent material, vegetation cover, and site wetness on variability of soil properties in proglacial areas of small glaciers along the northeastern coast of Sorkappland (SE Spitsbergen). Catena 183: 104209.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816219303510

Szymański W., Siwek J., Skiba S., Wojtuń B., Samecka-Cymerman A., Pech P., Polechońska L., Smyrak-Sikora A. 2019. Properties and mineralogy of topsoil in the town of Longyearbyen (Spitsbergen, Norway). Polar Record 55(2): 102-114.
https://www.cambridge.org/core/journals/polar-record/article/properties-and-mineralogy-of-topsoil-in-the-town-of-longyearbyen-spitsbergen-norway/840507C48086B93DE55DD23EBB200B77

Wojtuń B., Polechońska L., Pech P., Mielcarska K., Samecka-Cymerman A., Szymański W., Kolon M., Kopeć M., Stadnik K., Kempers A.J., 2019. Sanionia uncinata and Salix polaris as bioindicators of trace element pollution in the High Arctic: a case study at Longyearbyen, Spitsbergen, Norway. Polar Biology 42(7): 1287–1297.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00300-019-02517-0

Opała-Owczarek M., Pirożnikow E., Owczarek P., Szymański W., Luks B., Kępski D., Szymanowski M., Wojtuń B., Migała K., 2018. The influence of abiotic factors on the growth of two vascular plant species (Saxifraga oppositifolia and Salix polaris) in the High Arctic. Catena 163: 219-232.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816217304204

Szymański W., Szkaradek M., 2018. Andesite weathering and soil formation in a moderately humid climate: A case study from the Western Carpathians (southern Poland). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 13(1): 93-105.
http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=726

Wietrzyk P., Rola K., Osyczka P., Nicia P., Szymański W., Węgrzyn M., 2018. The relationships between soil chemical properties and vegetation succession in the aspect of changes of distance from the glacier forehead and time elapsed after glacier retreat in the Irenebreen foreland (NW Svalbard). Plant and Soil 428 (1-2): 195-211.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-018-3660-3?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorAssignedToIssue

Nikorych V.A., Szymański W., Skiba M., 2017. Redoximorphic features in Albeluvisols from South-Western Ukraine. [w:] D. Dent i Y. Dmytruk (red.), Soil Science Working for a Living - Applications of soil science to present-day problems, Springer, 9-28.
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45417-7_2

Siwek J.P., Żelazny M., Siwek J., Szymański W., 2017. Effect of land use, seasonality, and hydrometeorological conditions on the K+ concentration–discharge relationship during different types of floods in Carpathian Foothills catchments (Poland). Water, Air & Soil Pollution 228: 445.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-017-3585-0

Szymański W., 2017. Chemistry and spectroscopic properties of surface horizons of Arctic soils under different types of tundra vegetation – A case study from the Fuglebergsletta coastal plain (SW Spitsbergen). Catena 156: 325-337.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816217301467

Szymański W., 2017. Quantity and chemistry of water-extractable organic matter in surface horizons of Arctic soils under different types of tundra vegetation – A case study from the Fuglebergsletta coastal plain (SW Spitsbergen). Geoderma 305: 30-39.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001670611730383X

Szymański W., Skiba M., Błachowski A., 2017. Influence of redox processes on clay mineral transformation in Retisols in the Carpathian Foothills in Poland. Is a ferrolysis process present? Journal of Soils and Sediments 17(2): 453-470.
http://link.springer.com/article/10.1007/s11368-016-1531-1

Szymański W., Siwek J., Waścińska J., Wojtuń B., 2016. Texture and geochemistry of surface horizons of Arctic soils from a non-glaciated catchment, SW Spitsbergen. Polish Polar Research 37(3): 361–377.
https://www.degruyter.com/view/j/popore.2016.37.issue-3/popore-2016-0019/popore-2016-0019.xml?format=INT

Szymański W., Wojtuń B., Stolarczyk M., Siwek J., Waścińska J., 2016. Organic carbon and nutrients (N, P) in surface soil horizons in a non-glaciated catchment, SW Spitsbergen. Polish Polar Research 37(1): 49-66.
http://www.degruyter.com/view/j/popore.2016.37.issue-1/popore-2016-0006/popore-2016-0006.xml?format=INT

Skiba S., Drewnik M., Szymański W., Skiba M., 2015. Monitoring przyrodniczy i próba rekultywacji pokrywy glebowej i szaty roślinnej w sąsiedztwie szlaku turystycznego w rejonie wzmożonego ruchu na odcinku Kasprowy Wierch–Beskid. [w:] A. Chrobak, T. Zwijacz-Kozica (red.), Nauka Tatrom, III. Człowiek i środowisko, 119-125.
http://tpn.pl/upload/filemanager/sekcja3_low-res.pdf

Szymański W., Skiba M., Wojtuń B., Drewnik M., 2015. Soil properties, micromorphology, and mineralogy of Cryosols from sorted and unsorted patterned grounds in the Hornsund area, SW Spitsbergen. Geoderma 253-254: 1-11.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001670611500107X

Kacprzak A., Szymański W., Wójcik-Tabol P., 2015. The role of flysch sandstones in forming the properties of cover deposits and soils – examples from the Carpathians. Zeitschrift für Geomorphologie 59(suppl. 1): 227-245.

Szymański W., Skiba M., Nikorych V.A., Kuligiewicz A., 2014. Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma 235-236: 396-409.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706114003024

Szymański W., Skiba M., Błachowski A., 2014. Mineralogy of Fe-Mn nodules in Albeluvisols in the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma 217-218: 102-110.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706113004151

Skiba M., Maj-Szeliga K., Szymański W., Błachowski A., 2014. Weathering of glauconite in soils of temperate climate as exemplified by a Luvisol profile from Góra Puławska, Poland. Geoderma 235-236: 212-226.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706114002845

Drewnik M., Skiba M., Szymański W., Żyła M., 2014. Mineral composition vs. soil forming processes in loess soils — A case study from Kraków (Southern Poland). Catena 119: 166-173.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S034181621400068X

Nikorych V.A., Szymański W., Polchyna S.M., Skiba M., 2014. Genesis and evolution of the fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine. Catena 119: 154-165.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816214000678

Migała K., Wojtuń B., Szymański W., Muskała P., 2014. Soil moisture and temperature variation under different types of tundra vegetation during the growing season: a case study from the Fuglebekken catchment, SW Spitsbergen. Catena 116: 10-18.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816213003068

Skiba S., Szymański W., Prędki R., 2014. Badania gleboznawcze w Karpatach Wschodnich i ich znaczenie w ochronie gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 22: 129-140.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb22/art07.pdf

Nikorych V.A., Szymański W., 2014. Fe-Mn pedofeatures in soils and their geochemical role (analytical review). Ecologija ta Noosferologija 25(1-2): 108-120.

Szymański W., Skiba S., Wojtuń B., 2013. Distribution, genesis, and properties of Arctic soils: a case study from the Fuglebekken catchment, Spitsbergen. Polish Polar Research 34(3): 289-304.
http://www.degruyter.com/view/j/popore.2013.34.issue-3/popore-2013-0017/popore-2013-0017.xml?format=INT

Szymański W., Skiba M., 2013. Distribution, morphology, and chemical composition of Fe-Mn nodules in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Pedosphere 23(4): 445–454.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016013600375

Skiba S., Drewnik M., Szymański W., Żyła M., 2013. Gleby, [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.) Środowisko przyrodnicze Krakowa, Zasoby – Ochrona – Kształtowanie. Kraków, 69-79.

Polchyna S., Nikorych V.A., Szymański W., 2013. Proposals to improve designation system of illuvial soil horizons. Hruntoznavstvo 14(3-4): 114-119.

Nikorych V.A., Polchyna S., Szymański W., Skiba S., 2013. Variations of the morphogenetic features of the precarpathian`s brownish-podzolic soils (Albeluvisols) depending on the biogeocenosis type. Ecologija ta Noosferologija 24(3-4): 24-41.

Szymański W., Skiba, M., Skiba S., 2012. Origin of reversible cementation and brittleness of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Catena 99: 66-74.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816212001531

Nikorych V.A., Szymański W., Skiba S., Kryzhanivskiy O., 2012. Features of cutans complex in Albeluvisols of the Ukrainian Precarpathians. Hruntoznawstwo 13(3-4): 40-51.

Nikorych V.A., Polchyna S.M., Skiba S., Szymański W., 2012. Morfologiczne właściwości gleb płowych Przedkarpacia Ukrainy i Polski. Biologiczne Systemy 4(1): 65-71.

Nikorych V.A., Kryżanivski O.M., Szymański W., 2012. Mikromorfologia gleb płowych Wyżnicko-Storożynieckiego regionu Przedkarpacia. Biologiczne Systemy 4(2): 193-196.

Szymański W., Skiba S., Nikorych, V.A., Polchyna, S.M., 2012. Gleby płowe (Luvisols) Pogórza i Przedgórza Karpackiego z obszaru Polski i Ukrainy. Roczniki Bieszczadzkie 20: 268-280.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom20/art19.pdf

Szymański W., Skiba M., Skiba S., 2011. Fragipan horizon degradation and bleached tongues formation in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma 167-168: 340-350.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706111001960

Płytycz B., Klimek M., Klimek B.A., Szymański W., Kruk J., Morgan A.J., 2011. Riboflavin content in the coelomocytes of contrasting earthworm species is differentially affected by edaphic variables including organic matter and metal content. Pedobiologia 54S: S43-S48.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003140561100059X

Szymański W., Skiba S., 2011. Micromorphological properties of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills. Polish Journal of Soil Science 44(2): 193-200.
http://www.pjss.org/pl/zeszyty.html?stan=detail&paper=265&i=10&vol=44&numer=2

Skiba S., Kacprzak A., Szymański W., Musielok Ł., 2011. Walory przyrodnicze górskich gleb rumoszowych. Roczniki Bieszczadzkie 19: 335-348.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb19/art24.pdf

Skiba S., Szymański W., Skiba M., Winnicki T., 2010. Gleby zbiorowisk olszy zielonej Pulmonario-Alnetum viridis w Karpatach Wschodnich (Bieszczady i Czarnohora). Roczniki Bieszczadzkie 18: 192-204.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom18/13.pdf

Skiba S., Szymański W., Nędzka M., Prędki R., 2009. Inicjalne gleby (Lithic Leptosols) piętra połonin w Bieszczadach i Czarnohorze (Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 17: 357-366.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom17/art_20.pdf

Skiba S., Szymański W., 2009. Gleby Karpat i ich rola w rozwoju rolnictwa neolitycznego, [w:] J. Garncarski (red.) Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Wydawnictwo Muzeum Historyczne w Krośnie, 325-339.

Skiba S., Szymański W., 2009. Soil cover of the alpine zone of the Eastern Carpathians: on the example of the Bieszczady Mts., the Gorgany Mts. and the Charnokhora Mts. Rocznik Odesskiego Uniwersytetu 14(7): 226-231.

Skiba S., Szymański W., Pozniak S., Skiba M., 2008. Soils of the Charnokhora Mts. (Ukraine). Agrochimija i Hruntoznawstwo 69: 147-151.

Szymański W., Skiba S., Skiba M., Żyła M., 2008. Fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills. Agrochimija i Hruntoznawstwo 69: 152-156.

Skiba S., Szymański W., Kubica B., Prędki R., 2008. Zawartość ?-radionuklidów 137Cs i 40K w glebach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 16: 301-308.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2009/roczniki16/art_19.pdf

Skiba S., Szymański W., Pozniak S., Skiba M., 2008. Pokrywa glebowa południowo-wschodniej Czarnohory (Ukraina). Roczniki Bieszczadzkie 16: 289-300.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2009/roczniki16/art_18.pdf

Szymański W., Skiba S., 2007. Geneza i znaczenie poziomu fragipan w glebach płowych (Albeluvisols) Pogórza Karpackiego. Roczniki Bieszczadzkie 15: 267-284.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom15/Art._15.pdf

Członkowstwo w organizacjach naukowych / Membership in scientific associations

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTGleb)

Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (IUSS)

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (PTMin)

European Clay Groups Association (ECGA)

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85