ZAKŁAD / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

mgr Mateusz STOLARCZYK

Stanowisko: pracownik naukowo-techniczny/doktorant

pok. 0.52

tel. 12-664-5443

E-mail: mateusz.stolarczyk@uj.edu.pl, stolarczykmateusz25@gmail.com

Zainteresowania badawcze / Research interests

torfowiska i gleby organiczne, antropogeniczne przekształcenia ekosystemów podmokłych, analiza instrumentalna w badaniach materii organicznej, formy fosforu w glebie.

peat bogs and organic soils, anthropogenic transformation of wetland ecosystems, instrumental analysis in the study of organic matter, the forms of phosphorus in the soil.

Publikacje / Publications

Musielok Ł., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., Gus-Stolarczyk M., Skiba M., 2021. Conditions favoring local podzolization in soils developed from flysch regolith – A case study from the Bieszczady Mountains in southeastern Poland. Geoderma 381: 114667.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706119318312

Bernatek-Jakiel A., Bruthans J., Vojtíšek J., Stolarczyk M., Zaleski T., 2020. Sediment detachment in piping-prone soils: Cohesion sources and potential weakening mechanisms. Earth Surface Processes and Landforms 45: 3185– 3201.
https://doi.org/10.1002/esp.4959

Klimek B., Jaźwa M., Choczyński M., Stolarczyk M., Niklińska M., 2020. The drivers of soil microbial communities structure on forest stands along the altitudinal gradient in western carpathians. Acta Oecologica 108: 103643.
https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103643

Drewnik M., Musielok Ł., Prędki R., Stolarczyk M., Szymański W., 2019. Degradation and renaturalization of soils affected by tourist activity in the Bieszczady Mountains (South East Poland). Land Degradation & Development 30(6): 670-682.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.3254

Musielok Ł., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., 2019. Classification of mountain soils in a subalpine zone – a case study from the Bieszczady Mountains (SE Poland). Soil Science Annual 70(2): 170-177.
http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2019_70/2019-2/ssa2-2019-s170-177.pdf

Drewnik M., Rajwa-Kuligiewicz A., Stolarczyk M., Kucharzyk S., Żelazny M., 2018. Intra-annual groundwater levels and water temperature patterns in raised bogs affected by human impact in mountain areas in Poland. Science of The Total Environment 624: 991–1003.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717336367

Musielok Ł., Drewnik M., Stolarczyk M., Gus M., Bartkowiak S., Kożyczkowski K., Lasota J., Motak A., Szczechowska K., Wątły M., 2018. Rates of anthropogenic transformation of soils in the Botanical Garden of Jagiellonian University in Kraków (Poland). Catena 170: 272-282.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816218302558

Musielok Ł., Stolarczyk M., Gus M., 2017. Gleby [w:] P. Franczak (red.), Police - pasmo w cieniu Babiej Góry. IGiGP UJ. Kraków, 145-161.

Stolarczyk M., Gus M., Jelonkiewicz Ł., 2017. Zmiany we właściwościach chemicznych gleb torfowych wskutek odwodnienia na przykładzie Tarnawy Wyżnej (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 25: 387–402.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb25/art17.pdf

Stolarczyk M., Pietruszka W., Gus M., Drewnik M., 2017. Wpływ odwodnienia na właściwości glebowej materii organicznej na przykładzie Tarnawy Wyżnej (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 25: 373–386.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb25/art16.pdf

Bernatek-Jakiel A., Kacprzak A., Stolarczyk M., 2016. Impact of soil characteristics on piping activity in a mountainous area under a temperate climate (Bieszczady Mts., Eastern Carpathians). Catena 141: 117-129.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816216300819

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Mitka J., Gus M., 2016. Effects of exposure and vegetation type on organic matter stock in the soils of subalpine meadows in the Eastern Carpathians. Catena 147: 167-176.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816216302739

Michno A., Wasak K., Stolarczyk M., Strzyżowski D., Wrońska-Wałach D., Fidelus J., Sobucki M., Żelazny M., 2016. Wpływ wiatrowałów na zróżnicowanie cech osadów aluwialnych w dolinach tatrzańskich o różnym stopniu wylesienia. Landform Analysis 31: 35-48.
http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA31/LA31_035-048.pdf

Szymański W., Wojtuń B., Stolarczyk M., Siwek J., Waścińska J., 2016. Organic carbon and nutrients (N, P) in surface soil horizons in a non-glaciated catchment, SW Spitsbergen. Polish Polar Research 37(1): 49-66.
http://www.degruyter.com/view/j/popore.2016.37.issue-1/popore-2016-0006/popore-2016-0006.xml?format=INT

Drewnik M., Walas J., Stolarczyk M., 2015. Ogólna charakterystyka i właściwości gleb torfowiska stokowego na północno-wschodnim skłonie Szerokiego Wierchu (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 23: 319-333.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb23/art18.pdf

Stolarczyk M., Drewnik M., 2015. Morfologia i właściwości gleb torfowiska w dolinie potoku Syhłowaciec w Wołosatem (Bieszczadzki Park Narodowy). Roczniki Bieszczadzkie 23: 335-347.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb23/art19.pdf

Stolarczyk M., Drewnik M., 2013, Zróżnicowanie zawartości różnych frakcji fosforu w glebach łąk porolnych w sąsiedztwie składowiska nawozów mineralnych w Tarnawie Wyżnej (Bieszczady Zachodnie), Prace Geograficzne IGiGP UJ 135, 57-71,
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/48708863/0135-art.04

Drewnik M., Kacprzak A., Stolarczyk M., 2013, Wpływ składowiska nawozów mineralnych na właściwości gleb i wód w obszarze chronionym na przykładzie Tarnawy Wyżnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym, Roczniki Bieszczadzkie 21, 318-335,
http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2013/rb21/art22.pdf

Drewnik M., Stolarczyk M., Jelonkiewicz Ł., 2012, Odczyn masy torfowej w stropowej części torfowiska Wołosate i w jego otoczeniu (Bieszczadzki Park Narodowy), Roczniki Bieszczadzkie 20, 296-308.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom20/art21.pdf

Zajęcia dydaktyczne / Teaching

Terenowe metody badań przyrodniczych

Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa

Ćwiczenia laboratoryjne z gleboznawstwa

Laboratoryjne analizy gleb

Metody terenowych badań przyrodniczych

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85