ZAKŁAD / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

prof. dr hab. Stefan SKIBA

Stanowisko: profesor emerytowany

Pokój 2.26

Tel. 12 664 52 65

E-mail: stefan.skiba@uj.edu.pl
Tematyka badawcza / Research interests

Geneza i klasyfikacja gleb, gleby obszarów górskich (Karpaty: Czarnohora, Gorgany, Bieszczady, Beskid Niski, Tatry), Sudety (Karkonosze), Masyw Centralny (Mont Dore, Francja); geografia gleb: gleby stref polarnych i tundrowych (Spitsbergen, Płw. Kola), gleby górskiej tajgi i stepów Zabajkala (Rosja i północna Mongolia), gleby regionów pustynnych Sahary (Maroko, Libia), ochrona gleb – metale ciężkie i radionuklidy w glebach Tatr, Bieszczadów i Czarnohory (współpraca z chemikami), antropogeniczne przemiany w glebach z okresu osadnictwa prehistorycznego (współpraca z archeologami), powiązania i relacje pomiędzy glebą a roślinnością (współpraca z botanikami).

Soil genesis and classification, soils of mountain areas (Carpathians: Charnokhora Mts., Gorgany Mts., Bieszczady Mts., Beskid Niski, Tatry Mts.), Sudetes (Karkonosze Mts.), Massif Central (Mont Dore, France), soil geography: polar soils (Spitsbergen, Kola Peninsula), mountain taiga regions (Siberia, Mongolia), arid regions (Sahara - Morocco), soil protection - heavy metals and radionuclides in soils of the Tatra Mts., Bieszczady Mts. and Charnokhora Mts. (with chemists), antropogenic transformations of soils (with archeologists), relationships between soil and vegetation (with botanists)

Publikacje / Publications

ponad 220 w tym: prace oryginalne (ponad 155), monografie, wielkoskalowe mapy gleb BdPN, MPN, TPN i in., popularno-naukowe i encyklopedyczne oraz ważniejsze abstrakty konferencyjne (vide spis literatury).

Tereny badań (wybrane) / Investigated areas (selected)

Czarnohora Gorgany
Tarnica, Bieszczady Zachodnie Połonina Bukowska, Bieszczady Zachodnie
Widok na Tatry Rekultywacja wzdłuż szlaku na Beskid, Tatry
Masyw Centralny, Francja Jezioro Bajkał
Proces pustynnienia w Maroku Góry Atlas, Maroko
Rędzina czerwonoziemna w Grecji Andosol na Islandii
Stanowisko archeologiczne w Słonowicach Profil gleby kasztanoziemnej, Mongolia
Pustynia biała w Egipcie Zajęcia terenowe ze studentami
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85