PRACOWNIA / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

WYBRANE PROJEKTY

2021: Zróżnicowanie gleb leśnych w siatce stałych powierzchni kołowych TPN - część II Tatry Wysokie - projekt realizowany dla Tatrzańskiego Parku Narodowego i finansowany z Funduszu Leśnego (M. Drewnik - kierownik, W. Szymański, Ł. Musielok, M. Stolarczyk)

2020: Zróżnicowanie gleb leśnych w siatce stałych powierzchni kołowych TPN - część I Tatry Zachodnie - projekt realizowany dla Tatrzańskiego Parku Narodowego i finansowany z Funduszu Leśnego (M. Drewnik - kierownik, W. Szymański, Ł. Musielok, M. Stolarczyk)

2019-2022: Geneza, klasyfikacja i znaczenie siedliskowe lamelli glebowych w utworach piaszczystych i pyłowych południowej Polski - grant NCN (M. Gus).

2017-2020: Wartości progowe występowania procesu bielicowania w glebach rozwiniętych z utworów fliszowych w Karpatach Zewnętrznych - grant NCN (Ł. Musielok).

2015-2016: Monitoring rzadkich, zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ich ochrona na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (M. Drewnik - kierownik, W. Szymański, Ł. Musielok, M. Stolarczyk).

2013-2016: Wpływ procesów oksydacyjno-redukcyjnych na przemiany mineralne w glebach płowych Pogórza Karpackiego – grant NCN (W. Szymański).

2010-2011: Opracowanie uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa; operat i oryginalna Mapa gleb Krakowa w skali 1:20.000 – opracowanie zamawiane (S. Skiba - kierownik, M. Drewnik, W. Szymański, M. Żyła).

2010-2012: Wpływ drzewostanów świerkowych niezgodnych z siedliskiem na właściwości gleb wytworzonych ze zwietrzeliny skał węglanowych w Tatrach – grant NCN (K. Wasak).

Od 2009: Monitoring pokrywy glebowej rejonu Kasprowego Wierchu – opracowanie zamawiane (S. Skiba - kierownik, M. Drewnik, W. Szymański).

2009: Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego oraz ochrony środowiska naturalnego w oazie Mhamid (Maroko) – grant MSZ (S. Skiba).

2009-2012: Holoceńska i współczesna dynamika stoków w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe) – grant KBN (A. Kacprzak; kierownik: P. Migoń, Uniwersytet Wrocławski).

2009-2012: Rola pyłowych utworów lessopodobnych oraz pokryw soliflukcyjnych w kształtowaniu wybranych siedlisk na Pogórzu Wielickim – grant KBN (A. Kacprzak – kierownik, M. Drewnik., M. Żyła).

2008-2010: Przemiany naturalne i antropogeniczne gleb utworów pyłowych Polski Południowej – grant KBN (M. Drewnik, M. Żyła).

2008-2009: Rola poziomu fragipan w kształtowaniu ekologicznych właściwości gleb płowych (Albeluvisols) – grant KBN (W. Szymański).

2007-2009: Wpływ minerałów siarczkowych na właściwości oraz skład mineralny gleb hałd kopalnianych – grant KBN (Ł. Uzarowicz).

2004-2006: Studia nad genezą, ewolucją i systematyką gleb Polski – grant KBN (S. Skiba; kierownik: J. Komisarek, Akademia Rolnicza w Poznaniu).

2002-2005: Long-term Effects to Air Pollution on Selected Forest Ecosystems in the Tatra Mts. (Western Carpathians) – cooperative studies between Poland, Slovakia and the USA – projekt międzynarodowy (S. Skiba; kierownik: B. Godzik, PAN w Krakowie).

2004-2006: Rola człowieka w kształtowaniu pokrywy glebowej obszarów lessowych w okresie subatlantyckim – grant KBN (M. Żyła).

2003-2005: Rola procesów sekularnych i katastrofalnych w kształtowaniu górskiej pokrywy glebowej – grant KBN (M. Drewnik).

2003-2005: Rola pokryw stokowych w kształtowaniu właściwości gleb górskich – grant KBN (A. Kacprzak).

2003-2004: Wpływ sztucznych drzewostanów świerkowych na kształtowanie właściwości gleb w polskich Karpatach – grant KBN (E. Żelazowska).

2002-2005: Badania poziomu przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń radionuklidami i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie TPN – grant KBN (S. Skiba, kierownik; B. Kubica, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie).

2000-2001: Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Sorkapplandu w aspekcie ochrony Parku Narodowego Południowego Spitsbergenu (S. Skiba, M. Drewnik, R. Szmuc, kierownik: W. Ziaja, IG UJ)

1999-2000: Pokrywy stokowe jako skała macierzysta gleb w Karpatach – grant KBN (A. Kacprzak)

1999-2000: Udział osadnictwa neolitycznego w przemianach pokrywy glebowej obszarów lessowych – grant KBN (M. Kołodziejczyk)

1997-1999: Plan Ochrony Magurskiego Parku Narodowego. Ochrona zasobów przyrody nieożywionej i gleb, m.in. operat i Mapa gleb w skali 1:25.000 (S. Skiba) oparta na własnych badaniach kartograficzno-gleboznawczych; dokumentacja: Opisy profili glebowych i Tabelaryczne zestawienie wyników analiz laboratoryjnych – opracowanie zamawiane (S. Skiba - kierownik, M. Drewnik, R. Szmuc, M. Klimek, M. Kołodziejczyk, T. Zaleski oraz R. Prędki, J. Dobija, P. Klimek, A. Kacprzak).

1997-1998: Geomorfologiczno-hydrologiczne uwarunkowania rozwoju żyznych siedlisk leśnych w górach – grant KBN (R. Szmuc)

1997-1998: Geoekologiczne uwarunkowania rozwoju poziomów próchnicznych gleb w obszarach górskich – grant KBN (M. Drewnik)

1996-1997: Plan Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ochrona zasobów przyrody nieożywionej i gleb, m.in. operat i Mapa gleb w skali 1:20.000 opartej w części leśnej na wcześniej mapie pod red. T. Komornickiego w skali 1:10.000, w części nieleśnej nowe opracowanie – opracowanie zamawiane (S. Skiba).

1993-1996: Plan Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ochrona zasobów przyrody nieożywionej i gleb, m.in. operat i oryginalna (publikowana PPGiK, Warszawa) Mapa gleb BdPN w skali 1:10 000 (16 arkuszy) oparta na własnych badaniach kartograficzno-gleboznawczych; dokumentacja: t. I-II. Opisy profili glebowych (ss. 490), t. III. Tabelaryczne zestawienie wyników analiz laboratoryjnych (ss. 151) – opracowanie zamawiane (S. Skiba - kierownik, M. Drewnik, J. Drozd, M. Klimek, R. Prędki, R. Szmuc, oraz S. Uziak, J. Chodorowski, J. Melke).

1993-1995: Karkonoskie Badania Ekologiczne – grant KBN (S. Skiba, M. Drewnik; kierownik: Z. Fiszer, Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym).

Nodula żelazisto-manganowa (obraz mikroskopowy) Wietrzejące pellety glaukonitowe (obraz mikroskopowy)
Prace renaturyzacyjne w sąsiedztwie Kasprowego Wierchu (Tatry) Prace renaturyzacyjne w sąsiedztwie Kasprowego Wierchu (Tatry)
Sortowane mrozowo pasy kamieniste na Spitsbergenie (okolice Hornsundu) Skalnica darniowa - Saxifraga cespitosa (okolice Hornsundu, Spitsbergen)
Profil gleby płowej opadowo-glejowej i zerodowanej gleby płowej z poziomem fragipan Przy ostatniej odkrywce w ramach prac nad mapą gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego (profil nr 1000)
W trakcie badań na Uralu Polarnym (Sergiej Goryachkin i Marek Drewnik) Wietrzenie muskowitu w glebie tatrzańskiej (obraz mikroskopowy).
Profil kopalnej gleby kriogenicznej w Niedźwiedziu… ...i jej morfologia pod mikroskopem
Powierzchnia wiatrołomowa w Tatrach Masyw Sofiekammen (okolice Hornsundu, Spitsbergen)
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85