ZAKŁAD / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

dr Łukasz MUSIELOK

Stanowisko: adiunkt

Pokój 2.13

Tel. 12-664-52-58

E-mail: l.musielok@uj.edu.pl, luk.musiel.ok@gmail.com


Tematyka badawcza / Research interests

Geneza i systematyka gleb, geografia gleb, środowisko przyrodnicze gór (Masyw Czeski, Karpaty)

Soil genesis and classification, soil geography, mountains natural environment (Bohemian Massif, Carpathian Mountains)

Projekty naukowe / Scientific projects

Grant NCN pt. Wartości progowe występowania procesu bielicowania w glebach rozwiniętych z utworów fliszowych w Karpatach Zewnętrznych

Treshold values of podzolization in soils developed from flysch residuum in the Outer Carpathians

Publikacje / Publications

Musielok Ł., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., Gus-Stolarczyk M., Skiba M., 2021. Conditions favoring local podzolization in soils developed from flysch regolith – A case study from the Bieszczady Mountains in southeastern Poland. Geoderma 381: 114667.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706119318312

Drewnik M., Musielok Ł., Prędki R., Stolarczyk M., Szymański W., 2019. Degradation and renaturalization of soils affected by tourist activity in the Bieszczady Mountains (South East Poland). Land Degradation & Development 30(6): 670-682.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.3254

Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński P., Świtoniak M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J., 2019. Polish Soil Classification, 6th edition – principles, classification scheme and correlations. Soil Science Annual 70(2): 71–97.
http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2019_70/2019-2/ssa2-2019-s71-97.pdf

Musielok Ł, Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., 2019. Classification of mountain soils in a subalpine zone – a case study from the Bieszczady Mountains (SE Poland). Soil Science Annual 70(2): 170-177.
http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2019_70/2019-2/ssa2-2019-s170-177.pdf

Systematyka gleb Polski, wyd. 6, 2019. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Wrocław – Warszawa, ss. 292. (Autorzy wydania 6: Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M., Mazurek R., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński P., Świtoniak M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J.)

Musielok Ł., Drewnik M., Stolarczyk M., Gus M., Bartkowiak S., Kożyczkowski K., Lasota J., Motak A., Szczechowska K., Wątły M., 2018. Rates of anthropogenic transformation of soils in the Botanical Garden of Jagiellonian University in Kraków (Poland). Catena 170: 272-282.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816218302558

Musielok Ł., Stolarczyk M., Gus M., 2017. Gleby [w:] P. Franczak (red.), Police - pasmo w cieniu Babiej Góry. IGiGP UJ. Kraków, 145-161.

Pawlik Ł., Musielok Ł., Migoń P., Wrońska-Wałach D., Duszyński F., Kasprzak M., 2017. Deciphering the history of forest disturbance and its effects on landforms and soils – lessons from a pit-and-mound locality at Rogowa Kopa, Sudetes, SW Poland. Bulletin of Geography, Physical Geography Series 12: 59-81.
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS/article/view/12255/12212

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Mitka J., Gus M., 2016. Effects of exposure and vegetation type on organic matter stock in the soils of subalpine meadows in the Eastern Carpathians. Catena 147: 167-176.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816216302739

Musielok Ł., Drewnik M., 2016. Quantification of the effects of weathering and pedogenesis in mica schist regolith material (Złote Mountains, Poland) using mass balance analysis. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 11(2): 627-637.
http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=648

Musielok Ł., Kacprzak A., Opyrchał J., 2013. Właściwości i pozycja systematyczna gleb rozwiniętych na ryolitach w Górach Kamiennych. Prace Geograficzne 135, 21–39.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/48708863/0135-art.02

Musielok Ł., 2013. Chemiczne i mikrobiologiczne właściwości próchnic gleb pod różnowiekowymi drzewostanami bukowymi i świerkowymi w południowej części Gór Stołowych (Sudety). EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne 18, III, 339–347.

Pawlik Ł., Kacprzak A., Musielok Ł., Bebak J., 2013. Distinct form of microrelief on steep slopes of the Rogowa Kopa, Stołowe Mts. – in the light of geomorphological and pedological evidence. [w:] P. Migoń, M. Kasprzak (red.), Sandstone Landscapes. Diversity, Ecology and Conservation, Proceedings of the 3rd International Conference on Sandstone Landscapes, Kudowa-Zdrój (Poland), 25–28 April 2012, 132–138.

Kacprzak A., Migoń P., Musielok Ł., 2013. Using soils as indicators of past slope instability in forested terrain, Kamienne Mts., SW Poland. Geomorphology 194, 65–75.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X13002201

Kacprzak A., Drewnik M., Musielok Ł., 2012. Właściwości i klasyfikacja gleb powstałych na holoceńskich osadach rzecznych w dolinie górnego Sanu w rejonie Tarnawy Wyżnej. Roczniki Bieszczadzkie 20, 281–295.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom20/art20.pdf

Klimek B., Niklińska M., Jaźwa M., Tarasek A., Tekielak I., Musielok Ł., 2015. Covariation of soil bacteria functional diversity and vegetation diversity along an altitudinal climatic gradient in the Western Carpathians. Pedobiologia 58 (2-3): 105-112.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031405615000359

Skiba S., Kacprzak A., Szymański W., Musielok Ł., 2011. Walory przyrodnicze górskich gleb rumoszowych. Roczniki Bieszczadzkie 19, 335–348.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb19/art24.pdf

Musielok Ł., Kacprzak A., 2011. Zróżnicowanie pokrywy glebowej w systematykach gleb (PTG, WRB, Soil Taxonomy) na przykładzie wybranego fragmentu Gór Kamiennych. [w:] M. Drewnik, A. Kacprzak, W. Szymański (red.), Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 82–83.

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85