PRACOWNIA / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

LABORATORIUM

Laboratorium gleboznawcze wyposażone jest w nowoczesną aparaturę naukową pozwalającą na prowadzenie badań z zakresu:

- fizycznych właściwości gleb i osadów (skład granulometryczny, gęstość właściwa, gęstość objętościowa, porowatość ogólna)

- chemicznych właściwości gleb i osadów (zawartość węgla i materii organicznej, zawartość azotu całkowitego, zawartość węglanów, odczyn, właściwości buforowe, kwasowość wymienna, suma zasad wymiennych, zawartość pedogenicznych form żelaza, glinu, manganu i krzemu, zawartość form fosforu)

- mikromorfologii gleb i osadów przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego

- separacji frakcji ilastej z gleb i osadów procedurą Jacksona

- składu mineralnego gleb i osadów metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)

- składu molekularnego materii organicznej metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR)

- spektroskopowych właściwości kwasów humusowych metodą spektroskopii UV-Vis.

Opiekun laboratorium

Mgr Mateusz Stolarczyk

Tel. 12 664 5443

E-mail: mateusz.stolarczyk@uj.edu.pl

Laboratorium w nowym budynku IGiGP UJ Studenci podczas ćwiczeń laboratoryjnych
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85