PRACOWNIA / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

OBRONIONE ROZPRAWY DOKTORSKIE

(promotor prac: prof. dr hab. Stefan Skiba)

Szymański W., 2011. Poziom fragipan i jego rola w kształtowaniu właściwości gleb płowych Pogórza Karpackiego.

Uzarowicz Ł., 2009. Rola minerałów siarczkowych w kształtowaniu właściwości utworów glebowych (Technosols) na hałdach kopalnianych.

Żyła M., 2007. Ewolucja gleb erodowanych w obszarach lessowych.

Rozpędowska E., 2007. Wpływ drzewostanów świerkowych niezgodnych z siedliskiem na kształtowanie właściwości gleb w Karpatach.

Kołodziejczyk M., 2003. Udział osadnictwa neolitycznego w przemianach czarnoziemów proszowskich.

Kacprzak A., 2001. Relacje między właściwościami gleb a wykształceniem pokryw stokowych w Bieszczadach.

Klimek M., 2000. Wpływ procesów glebotwórczych na stosunki wodne utworów pyłowych progu Pogórza Karpackiego.

Szmuc R., 2000. Geomorfologiczno-hydrologiczne uwarunkowania rozwoju gleb próchniczno-glejowych w Bieszczadach Zachodnich.

Drewnik M., 1998. Geoekologiczne uwarunkowania rozwoju poziomów próchnicznych w glebach górskich w Karpatach Polskich.

Balon J., 1993. Struktura i funkcjonowanie polskiej części zlewni Białki w Tatrach.


(promotor prac: prof. dr hab. Marek Drewnik)

Wasak K., 2017. Wpływ materiału macierzystego i roślinności na właściwości materii organicznej gleb regla dolnego w Tatrach Zachodnich.

Musielok Ł., 2018. Bielicowanie gleb w zróżnicowanych warunkach środowiska przyrodniczego piętra leśnego Sudetów.

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85