PRACOWNIA / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

 


Prof. dr hab. Marek DREWNIK – Kierownik / Head

Prof. dr hab. Stefan SKIBA

Dr hab. Wojciech SZYMAŃSKI

Dr Łukasz MUSIELOK

Mgr Mateusz STOLARCZYK

Mgr Magdalena GUS-STOLARCZYK

Mgr Anna ZIELONKA

Mgr Anna BARTOS

Mgr Patrycja KRAMARCZUK

 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Polska
Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85

HISTORIA PRACOWNI

Rozwój nauki o glebie na Uniwersytecie Jagiellońskim sięga schyłku XIX wieku. Po utworzenia Studium Rolniczego w roku 1890, „agrogeologię” wykładał prof. Władysław Szajnocha (do 1912 r.), a następnie doc. K. Wójcik, doc. W. Goetel, dr. E. Passendorfer. W roku 1924 została utworzona Katedra Gleboznawstwa, której kierownikiem został dr Z. Starzyński, a po jego przedwczesnej śmierci (1925 r.), opiekę sprawował prof. W. Vorbrodt. W tym czasie gleboznawstwo dla studentów UJ wykładał, dojeżdżający z Warszawy prof. Sławomir Miklaszewski autor Mapy Gleb Królestwa Polskiego (1907, 1912) oraz Mapy Gleb Polski (1926), znany również dzięki wprowadzeniu do literatury międzynarodowej nazwy „rędzina” dla gleb wytworzonych ze zwietrzeliny skał wapiennych. W latach 1928-1939 kierownikiem Zakładu Gleboznawstwa był doc. Walerian Łoziński, współautor Mapy Gleb Europy (red. H. Stremme 1937), twórca międzynarodowego dziś terminu „peryglacjał”. Od roku 1945 do 1960 zakładem kierował lwowski mineralog i petrograf prof. Julian Tokarski. Od 1953 roku (wydzielenie się Wydziału Rolniczego z UJ i utworzenie WSR) zajęcia z gleboznawstwa dla studentów geografii prowadził prof. Tomasz Komornicki z Katedry Gleboznawstwa WSR/Akademii Rolniczej.

W październiku 1987 r. w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego został zatrudniony dr hab. Stefan Skiba (uczeń T. Komornickiego). Jego staraniem w 1990 r. została utworzona od podstaw Pracownia Gleboznawstwa, którą w roku 1995 przekształcono w Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb. Obok Kierownika doc. dr hab. Stefana Skiby (od 1997 – profesora), w Zakładzie zatrudniony był Mariusz Kuczek (1991-92), a następnie Marek Drewnik (od 1992), Rafał Szmuc (1994-2001), Andrzej Kacprzak (2001-2019), Marcin Żyła (2007-2012), Wojciech Szymański (od 2012), Mateusz Stolarczyk (od 2012) i Łukasz Musielok (od 2015). Ważną rolę w działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej Zakładu pełnili doktoranci: Maciej Kołodziejczyk, Ewelina Rozpędowska (z d. Żelazowska), Łukasz Uzarowicz, Katarzyna Wasak, a obecnie Magdalena Gus oraz Anna Zielonka. Od 2011 r. funkcję kierownika Zakładu, który w 2021 r. został przemianowany na Pracownię pełni prof. dr hab. Marek Drewnik.

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85